Loading
Welcome   HOME
Logo power
制药厂         制药     利用制药厂废水生产农用测土配方肥     钢厂     厂牌     制药业     厂区     生物制药     啤酒厂     制药工程     玻璃厂     制药的     本厂     制药公司     水厂     制药有限公司     水泥厂     钢铁厂     厂价
WebXml Asp.net Web services
Ject对"制药厂" 的正确翻译:pharmaceutical factory。发音:[zhì yào chǎng]。
Top
词典
制药厂 [zhì yào chǎng]
pharmaceutical factory