Loading
Welcome   HOME
Logo power
haiku     hike     hake     hakka     haik     haka     haikou     hooky
WebXml Asp.net Web services
Ject对"haiku" 的正确翻译:n. haiku (Jap) 俳句。发音:['haiku:]。
Top
词典
haiku ['haiku:]Speaker
n. haiku (Jap) 俳句