Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
地美丙蒽     [dì měi bǐng ēn] Oyez     [əʊ'jes] Goldenrod     ['gəuldənrɔd;'gəuldənˌrɔd] 星状孢子类     [xīng zhuàng bāo zǐ lèi]
Flag     [flæg] Sink     [siŋk] Fakery     [-kəri] Tseikomycin     [tʃeikə'maisin]
Uniformitarian     [Array] 呈请     [chéng qǐng] Sayable     ['seiəbl] Individualize     [ˌindi'vidjuəlˌaiz;ˌində'vidʒuəlˌaiz]
Checkrail     ['tʃekreil] Sannup     ['sænʌp] Doubly     ['dʌbli] 读音     [dú yīn]
Straightforward     [streit'fɔ:wəd;ˌstreit'fɔ:wəd] Dabble     ['dæbl] 充水阀     [chōng shuǐ fá] Determined     [di'tə:mind]
Electropositive     [iˌlektrəu'pɔzətiv;iˌlektrə'pɔzətiv] 超级狗     [chāo jí gǒu] Serpentis     [sɜ:'pentis] Sniper     ['snaipə]
无线电航标     [wú xiàn diàn háng biāo] Thymion     ['θaimiɔn] Respectively     [ri'spektivli] 醋酸乙烯酯     [cù suān yǐ xī zhǐ]
家系调查     [jiā xì diào chá] 低脂牛奶     [dī zhī niú nǎi] Zoolith     ['zəuəliθ] 苯二醛     [běn èr quán]
Rasping     ['rɑ:spiŋ] Oversensitive     ['əuvə'sensitiv] 阳极退火箱     [yáng jí tuì huǒ xiāng] Nucleate     ['nju:klieit;'nju:kliˌeit]
Reshaping     [ri:'ʃeipiŋ] Fetor     ['fi:tə, 'fi:tɔ:] Liquor     ['likə] Intelligent     [in'telidʒənt]
Stress     [stres] Evening     ['i:vniŋ] Prostitution     [ˌprɔsti'tju:ʃən] Nightgown     ['naitˌgaun]
Espnoic     ['espnɔik] Caledonia     [ˌkæli'dəunjə] Constitutional     [ˌkɔnsti'tju:ʃənəl] Esse     ['esi]
抗吞噬素     [kàng tūn shì sù] Stylistics     [stai'listiks] An     [æn] 泵摆锤     [bèng bǎi chuí]
Senator     ['senətə] Ribband     ['ribænd]     [rùn] 预旋叶片     [yù xuán yè piàn]
伸缩式风钻     [shēn suō shì fēng zuàn] 纤维脂肪瘤     [xiān wéi zhī fáng liú]     [yì] Formation     [fɔ:'meiʃən]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>