Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Germine     ['dʒə:min] Dogmatics     [dɔg'mætiks] Preference     ['prefərəns] 指定代理人     [zhǐ dìng dài lǐ rén]
Jollop     ['dʒɔləp] 电钮     [diàn niǔ] Semioscillation     ['semiɔsi'leiʃən] Moondoggle     ['mu:ndɔgl]
Germane     [dʒə:'mein] Catechise     ['kætəˌkaiz] Cinnamycin     [sinə'maisin] Mascon     ['mæskɔn]
美登布亭碱     [měi dēng bù tíng jiǎn] 领航飞行员     [lǐng háng fēi xíng yuán] 加压熔点计     [jiā yā róng diǎn jì] Mawson     ['mɔ:sn]
链烷烃含量     [liàn wán tīng hán liàng] Germanic     [dʒə:'mænik] 小型二极管     [xiǎo xíng èr jí guǎn] 空气热化学     [kōng qì rè huà xué]
爱挖苦人的     [ài wā kǔ rén de] 麦斯特拉洛     [mài sī tè lā luò] 麦仙翁中毒     [mài xiān wēng zhòng dú] Distensible     [dis'tensəbl;di'stensəbəl]
脑电检查仪     [nǎo diàn jiǎn chá yí] 甲胺乙吡啶     [jiǎ àn yǐ bǐ dìng] 金鸡纳皮     [jīn jī nà pí] 活动翻板     [huó dòng fān bǎn]
血青蛋白     [xuè qīng dàn bái] 倒转褶皱     [dào zhuǎn zhě zhòu] Hymeneal     ['haime'ni:əl;ˌhaimə'ni:əl] 被乘数     [bèi chéng shù]
Dogmatism     ['dɔgmətizəm] Cairene     ['kaiəri:n] Germina     ['dʒɜ:minə] Dogmatic     [dɔg'mætik]
Plafond     [plə'fɔn] 轻便机车     [qīng biàn jī chē] 磷酸亚汞     [lín suān yà gǒng] 同祷变量     [tóng dǎo biàn liàng]
邻近异化     [lín jìn yì huà] 牙周损害     [yá zhōu sǔn hài] 板桩码头     [bǎn zhuāng mǎ tóu] 候补     [hòu bǔ]
Greek     [gri:k] Mastodon     ['mæstədɔn;'mæstəˌdɔn] Anyplace     ['enipleis;'eniˌpleis] Diuron     ['daiə.rɔn]
Goudron     ['gəudrən] Caryogram     ['kæriəgræm] Plutonist     ['plu:tənist] Carbonate     ['kɑ:bəneit]
Likin     ['li:'ki:n] Peters     ['pi:təz] Pulsant     ['pʌlsnt;'pʌlsənt] Islet     ['ailit]
Civility     [si'viliti] Foreleg     ['fɔ:leg;'fəurˌleg] Ramekin     ['ræməkin] Pennone     ['penən]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>