Loading
Welcome   HOME
Logo power
technonomy     teknonymy     technology     taphonomy     dichotomy     technomania     technically     teleonomy     echinenone     taxononomy     psychonomy     trichotomy     technophobe     ecchymoma     dichogamy     technical     technique     development     behaviour     beginning
WebXml Asp.net Web services
Ject对"technonomy" 的正确翻译:工艺生产规律[原则]。发音:[teknə'nɔ:mi]。
Top
词典
technonomy [teknə'nɔ:mi]
工艺生产规律[原则]