Loading
Welcome   HOME
Logo power
Nakhodka     Nakadaka     Machotka     Nikitka     Nakataka     nakedly     Nakadake     Machytka     Machatka     Nasedka     naphtha     echidna     Nakatake     Nakatoki     Nakataki     Nakitaki     Machida     Mikitka     thought     however
WebXml Asp.net Web services
Ject对"Nakhodka" 的正确翻译:n. 临日本海之西伯利亚的不冻港。发音:[nə'hɔ:tkə]。
Top
词典
Nakhodka [nə'hɔ:tkə]
n. 临日本海之西伯利亚的不冻港