Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Parfait     [pɑ:'fei] 豆油     [dòu yóu] 氨基糖苷类     [ān jī táng gān lèi] Thistledown     ['θisldaun;'θisəlˌdaun]
Halo     ['heiləʊ] Aluminum     [ˌælju'miniəm, ˌælə'miniəm] Incurrence     [in'kə:rəns] Chrysotile     ['krisəˌtail]
Corporal     ['kɔ:pərəl] Footstock     ['fʊtstɔk] Lexigram     ['leksəgræm] Iced     [aist]
Hamartia     [ˌhɑ:mɑ:'tiə] Forage     ['fɔridʒ] Meltable     ['meltəbəl] Epigraphy     [i'pigrəfi]
Pneumolysin     [nju:mə'laisin] Degear     [di'giə(r)] 慢性腰劳损     [màn xìng yāo láo sǔn] 细胞被膜     [xì bāo bèi mó]
Furanomycin     [fjurənə'maisin] Glycopenia     [glaikəu'pi:niə] Fetterlock     ['fetə.lɔk] Holpen     ['həulpən]
Bakery     ['beikəri] Seizin     ['si:zin] Rostralis     [rɔs'trælis] Cyclopousse     [saiklə'pəuz]
Mizzly     ['mizli] Sathrophyta     [sæθrə'faitə] 卖空     [mài kōng] Choking     ['tʃəukiŋ]
Pharos     ['fɛərɔs] Watt     [wɔt]     [chóng] Tass     [tɑ:s, tæs]
Joyhouse     ['dʒɔihaʊs] Formica     [fɔ:'maikə] Dehydratase     [di:'haidrəteiz] Furmint     ['fə:mint]
Vibrant     ['vaibrənt] 阶地砂矿     [jiē dì shā kuàng] Nicholson     ['nikəlsn] Charmian     ['tʃɑ:miən]
Noelle     [nəʊ'el, 'nəʊəl] Idiotize     ['idiətaiz;'idiətˌaiz] Kibbutz     [ki'buts] Cirriferous     [sə'rifərəs]
Shipments     [ʃi:p'mənts] Insculp     [in'skʌlp] Siberian     [sai'biəriən] Tangibility     [ˌtændʒi'biliti;ˌtændʒə'biləti]
Castellar     [kæ'stelə(r)] Snitch     [snitʃ] Tomogram     ['təuməgræm;'təuməˌgræm] Tatty     ['tæti]
Dispose     [dis'pəuz] End-Stopped     ['endˌstɔpt] Polarimetric     [pəulæri'metrik] Carthage     ['kɑ:θidʒ]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>