Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Incremental     [inkri'məntl;inkrə'məntəl] 二乙烯     [èr yǐ xī] Union     ['ju:njən] Poliosis     [pəuli'əusis]
Pectinose     ['pektinəʊs] 驰骋     [chí chěng] Edwin     ['edwin] Emetin     ['eməti:n]
Garrocha     [gə'rəutʃə] Phyllostome     ['filəstəum] Sailfish     ['seilfiʃ] Particular     [pə'tikjulə]
Photoscan     ['fəutəskæn;'fəutəuˌskæn] Balsa     ['bɔ:lsə] Parietalia     [ˌpæriə'tæliə] Lunation     [lu:'neiʃən]
Overstay     ['əuvə'stei] Judaism     ['dʒu:deiizəm] Ferdinand     ['fə:dinənd] Molting     ['məultiŋ]
Endocytic     [endəu'sitik;ˌendəu'sitik] Vanillate     ['vænileit] Mangey     ['meindʒi] Iatrogenic     [aiˌætrə'dʒenik]
高压水枪     [gāo yā shuǐ qiāng] Ruckle     ['rʌkl] Colliferous     [kə'lifərəs] Dextro     ['dekstrəu]
Triniscope     ['trainiskəup] Draegerman     ['dreigəmən] Magdalen     ['mægdəlin, -li:n] Maneton     ['mænətən]
Miscible     ['misibl] Reunite     ['ri:ju:'nait] Scamp     [skæmp] 钽烧绿石     [tǎn shāo lǜ shí]
危亡     [wēi wáng] Perlite     ['pə:lait] Taiping     ['tai'piŋ] Staph     [stæf]
Fluter     ['flu:tə(r)] Osprey     ['ɔspri] Mete     [mi:t] Mankey     ['mæŋki]
Sympexion     ['simpekʃən] Carnelian     [kə'ni:ljən;kɑ:'ni:ljən] Howard     ['hauəd] Ate     [et]
Lined     [laind] Tesseract     ['tesə.rækt] Decreasing     [di:'kri:siŋ] Jenkin     ['dʒenkin]
Sanative     ['sænətiv] 在案     [zài àn] 老了的     [lǎo liǎo de] Hoggish     ['hɔgiʃ]
Toposcopy     [tə'pɔskəpi] Vasal     ['veisəl, -zəl] Padang     ['pædæŋ] Fantascope     ['fæntəskəup]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>