Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
电影男演员     [diàn yǐng nán yǎn yuán] Cedel     ['sedl]     [ā] Wither     ['wiðə]
Konel     ['kɔnəl] Individualize     [ˌindi'vidjuəlˌaiz;ˌində'vidʒuəlˌaiz] Tilorone     ['tilərəun] Silures     [sai'ljʊəri:z, 'siljʊri:z]
Inflator     [in'fleitə(r)] Burmese     [bə:'mi:z] Solum     ['səuləm] Holomycin     [hɔləu'maisin]
Hiram     ['haiərəm] 三嗪基     [sān qín jī] Bulwark     ['bulwək] 三唑啉     [sān zuò lín]
Paleocene     ['peiliəusi:n, 'pæli-] 环蛇科     [huán shé kē] Maranite     ['mærənait] Delightedly     [di'laitidli]
Clarkia     ['klɑ:kjə] Neuroblastoma     [.njuə.nurəublæ'stəumə] Cleruch     ['kliəru:k] Somewhy     ['sʌmhwai;'sʌmwai]
Scalare     [skə'lɛəri, -'lɑ:-] Cowgirl     ['kaugə:l;'kauˌgə:l] Outtalk     [aut'tɔ:k] Outdrink     [aut'driŋk]
Multiprogram     [mʌlti'prəugræm] Piney     ['paini] Intermedium     [ˌintə(:)'mi:diəm] Mayonnaise     [ˌmeiə'neiz]
Aided     ['eidid] 追忆     [zhuī yì] Poddy     ['pɔdi] Composure     [kəm'pəuʒə]
Clarifier     ['klærifaiə] Haematolysis     [hi:mə'tɔlisis] Offal     ['ɔfəl] Peritracheal     [peritrə'kiəl]
歌仔戏     [gē zǎi xì] Stearic     [sti'ærik] Filosus     ['filəsəs] 大弄蝶亚科     [dà nòng dié yà kē]
Satyric     [sə'tirik] 安全伐林     [ān quán fá lín] 尿道切除术     [niào dào qiē chú shù] 俯首     [fǔ shǒu]
Satiric     [sə'tirik] 决斗断讼法     [jué dòu duàn sòng fǎ] 防盗窗     [fáng dào chuāng] Overprint     [ˌəuvə'print]
Wether     ['weðə] Gutters     [;'gʌtərs] Lad     [læd] Curamycin     [kju:rə'maisin]
Rivalrous     ['raivəlrəs] Saracen     ['særəsn] Shirt     [ʃə:t] Godless     ['gɔdlis]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259241 条   60条/页
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>