Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
答数     [dá shù] 洋洋     [yáng yáng] 结扎     [jié zā] Countertrend     ['kauntətrend]
Postremogeniture     [pɔstri:məu'dʒenitʃə(r)] Caprifoliaceous     ['kæprifəuli'eiʃəs] Peeblesshire     ['piblzˌʃiə] 特地     [tè dì]
Doctrinist     [nist] 疆界     [jiāng jiè] Chymopapain     [ˌkaiməupə'paiin] 龙线类     [lóng xiàn lèi]
禁果     [jìn guǒ] 筑城     [zhù chéng] Perthshire     ['pə:θʃiə(r)] De-Emphasize     [di:'emfəsaiz]
Niminy-Piminy     ['niməni'piməni] 乞讨     [qǐ tǎo] Vice-Governor     ['vais'gʌvənə] 妥协     [tuǒ xié]
冷珠     [lěng zhū] Litter-Basket     ['litəba:skit] 弦锯     [xián jù] Hautecuisine     [əutkwi:'zi:n]
游艇     [yóu tǐng] 灼见     [zhuó jiàn] 磺胺苯沙明     [huáng àn běn shā míng] Sophia     [sə'faiə]
Intel     ['intel]     [gē] Judd     [dʒʌd] Mitten     ['mitn]
Lacrimal     ['lækriml] Mark     [mɑ:k] Nasturan     [næs'tjuərən] 颓势     [tuí shì]
Microcopy     ['maikrəʊˌkɔpi] Pissala     [pisala] Prehension     [pri'henʃən] 贵胄     [guì zhòu]
Preoviposition     [.pri.əuvəpə'ziʃən] Symmetrical     [si'metrikəl] Tacit     ['tæsit] Troll     [trəul]
铜器制造人     [tóng qì zhì zào rén] 喂食     [wèi shí] 绝境     [jué jìng] 太平天国     [tài píng tiān guó]
热轧板     [rè zhá bǎn] Instead     [in'sted] 神酒似的     [shén jiǔ shì de] 牦牛毛织品     [máo niú máo zhī pǐn]
Conversely     ['kɔnvɜ:sli] Torii     ['tɔri:]     [wǎn] Gnathonic     [næ'θɔnik]
假想     [jiǎ xiǎng] 集中营     [jí zhōng yíng] Technonomy     [teknə'nɔ:mi] 三节叶蜂科     [sān jié yè fēng kē]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>