Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Vill     [vil] Sake     [seik] Oncogenous     [ɔŋ'kɔdʒinəs] Chark     [tʃɑ:k]
Zinger     ['ziŋə;'ziŋər] Endothelioma     [ˌendəuˌθi:li:'əumə] Bring     [briŋ] Satanize     ['seitɚnaiz]
Robins     ['rəubinz, 'rɔbinz] Bearlike     ['beəlaik] Methodological     [ˌmeθədə'lɔdʒikəl;ˌmeθədə'lɑ:dʒikəl] Declare     [di'klɛə]
Quonset     ['kwɔnsit] Methodical     [mə'θɔdikəl] Computerization     [kəm'pju:terai'zeiʃən;kəm'pju:teirai'zeiʃən] Kouros     ['ku:rɑ:s;'ku:rɔs]
Kornelite     ['kɔ:nəlait] Irascible     [i'ræsibl;i'ræsəbəl] 斜坡岩层     [xié pō yán céng] Projectual     [prəʊ'dʒektʃʊəl]
Laevulose     ['li:vələuz] Trajectory     ['trædʒiktəri, trə'dʒekətəri] Grant     [grɑ:nt] Reborn     ['ri:bɔ:n]
Vicine     ['visin] Knee     [ni:] Velium     ['veliəm] 修根刀盘     [xiū gēn dāo pán]
Learn     [lə:n] Methionine     [me'θaiəni:n;mə'θaiəˌni:n] Glossology     [glɔ'sɔlədʒi] Otter     ['ɔtə]
Prunt     [prʌnt] Tunnellike     ['tʌnəllaik] Desertion     [di'zə:ʃən] Petaliform     [petə'lifɔ:m]
删改     [shān gǎi] Methanation     [meθə'neiʃən] Cerclage     [sə:'klædʒ] 概观     [gài guān]
Methaemoglobinaemia     [meθi:məugləubi'ni:miə] 由于     [yóu yú] 微粒论     [wēi lì lùn] Westralian     [wes'treiliən]
同性     [tóng xìng] 麦穗     [mài suì] 短祷     [duǎn dǎo] 洋葱烧肉片     [yáng cōng shāo ròu piàn]
定居     [dìng jū] Chairperson     ['tʃɛəpə:sn;'tʃɛəˌpə:sən] 多轴辊轴筛     [duō zhóu gǔn zhóu shāi] 公称直径     [gōng chēng zhí jìng]
Chesterton     ['tʃestətən] Purithiamine     [piri'θaiəmin] Doffer     ['dɔfə] Kilohm     ['kiləum]
Typotron     ['taipətrɔn] Malabar     ['mæləbɑ:(r)] Cyamium     ['saiæmiəm] Samoa     [sə'məuə]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>