Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
副助理监督     [fù zhù lǐ jiān dū] Periodic     [piəri'ɔdik] 肉眼病理学     [ròu yǎn bìng lǐ xué] 商品贸易     [shāng pǐn mào yì]
运动会     [yùn dòng huì] Nonmiscibility     [nɔnmisə'biləti] Stript     [stript] Dozy     ['dəuzi]
Book     [buk]     [yù]     [yǐng] Chitin     ['kaitin]
购物     [gòu wù] Supramaxilla     [.su:prəmæk'silə] Labiovelar     [.leibiəu'vi:lə] 坏疽病     [huài jū bìng]
普通物理     [pǔ tōng wù lǐ] Leadsman     ['ledzmən] Posset     ['pɔsit] 异蹄目     [yì tí mù]
Agana     [ə'ga:njə] Fiddle     ['fidl] 粗袋布织物     [cū dài bù zhī wù] 维琪政府     [wéi qí zhèng fǔ]
Diphenyl     [dai'fenl;dai'fenəl] Groundfire     ['graundfaiə(r);'graundˌfaiə] 家庭躁狂症     [jiā tíng zào kuáng zhèng] Zeppole     ['zepəle]
Relate     [ri'leit] 金龟子     [jīn guī zǐ] 浆质群     [jiāng zhì qún] Wager     ['weidʒə]
Varioscope     ['vɛəriəskəup] Slam     [slæm] 发呆     [fā dāi] 边角料     [biān jiǎo liào]
抱怨     [bào yuàn] Preaxial     ['pri:'ækisiəl] Simba     ['simbɑ:,-bə] 归宁     [guī níng]
Seismicity     [saiz'misiti] Gabbro     ['gæbrəu] Diarize     ['daiəraiz] 衣帽寄放处     [yī mào jì fàng chǔ]
Murderee     [ˌmə:də'ri:, 'mədəri:] 氟化亚铁     [fú huà yà tiě] Thereunto     [ðɛər'ʌntu:] Iridize     ['iridaiz;'irədaiz]
脊髓切开术     [jǐ suǐ qiē kāi shù] Setenant     [sətə'nɔŋ] 戊基氟     [wù jī fú] 扶尺员     [fú chǐ yuán]
Unawares     ['ʌnə'wɛəz;ˌʌnə'wɛəz] 缨尾亚目     [yīng wěi yà mù] Ketol     ['ki:ˌtɔl] Ragman     ['rægmæn;'rægˌmæn]
使暴怒     [shǐ bào nù] Transitivize     ['trænsitivaiz] 裂变度     [liè biàn dù] Impound     [im'paund]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>