Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
休克     [xiū kè] 微生境     [wēi shēng jìng] 母线管道     [mǔ xiàn guǎn dào]     [lè]
整形鞋     [zhěng xíng xié] 升级     [shēng jí] 弹尽援绝     [dàn jìn yuán jué] Tartuffery     [tɑ:'tu:fəri]
Maldivian     [mɔ:l'diviən, mæl-] Discursive     [di'skə:siv] Porket     ['pɔ:kit] 屁股蔷薇果     [pì gǔ qiáng wēi guǒ]
Prelude     ['prelju:d] Vitals     ['vɑitlz] 蒙古香蒲     [méng gǔ xiāng pú] 重油     [zhòng yóu]
Outlying     ['autlaiiŋ] Vibrocorer     ['vaibrəkɔ:rə] 乐于助人的     [lè yú zhù rén de] 帕金森症     [pà jīn sēn zhèng]
氯丁基     [lǜ dīng jī] 铁锰绿铁矿     [tiě měng lǜ tiě kuàng] 鹰嘴豆沙     [yīng zuǐ dòu shā] 碘硬酯     [diǎn yìng zhǐ]
Acoustical     [ə'ku:stikəl] Vibrodrill     ['vaibrədril] Mitran     ['maitrən] Suture     ['sju:tʃə]
Delicatessen     [ˌdelikə'tesn;ˌdeləkə'tesən] Circinal     [sə:'sinəl] 告退     [gào tuì] Kitling     ['kitliŋ]
Unweeting     [ˌʌn'wi:tiŋ] Exscind     [ek'sind] Diplopagus     [di'plɔpəgəs] Deaccession     [ˌdi:ik'seʃɚn]
Edinburgh     ['edinbərə] Marsokhod     [ˌmɑ:sə'kɔ:t] Dens     [denz] Weekley     ['wi:kli]
Phanerozoic     [.fænərə'zəuik] Hyperemia     [ˌhaipə'ri:miə;ˌhaipə'i:miə] Polyergus     [.pɔli'ə:gəs] Tachyuria     [tæki'juə:riə]
Miocene     ['maiəsi:n] Schoolhouse     ['sku:lhaus;'sku:lˌhaus] Tabbying     ['tæbiiŋ]     [yá]
Maser     ['meizə] 适应     [shì yìng] Unvocalized     [ʌn'vəukəlaizd] Rheopexy     ['riə.peksi]
Dishonor     [dis'ɔnə] Paronychia     [ˌpærə'nikiə] 贴片     [tiē piàn] Porgy     ['pɔ:dʒi]
Whoop     [hu:p] Water-Ski     ['wɔ:təski:;'wɔ:təˌski:] 息止位     [xī zhǐ wèi] Extrarenal     [ekstrə'ri:nəl;ˌekstrə'rinəl]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>