Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Sink     [siŋk] Fakery     [-kəri] Uniformitarian     [Array] 呈请     [chéng qǐng]
Sayable     ['seiəbl] Individualize     [ˌindi'vidjuəlˌaiz;ˌində'vidʒuəlˌaiz] Checkrail     ['tʃekreil] Sannup     ['sænʌp]
Doubly     ['dʌbli] 读音     [dú yīn] Straightforward     [streit'fɔ:wəd;ˌstreit'fɔ:wəd] Dabble     ['dæbl]
充水阀     [chōng shuǐ fá] Determined     [di'tə:mind] Electropositive     [iˌlektrəu'pɔzətiv;iˌlektrə'pɔzətiv] 超级狗     [chāo jí gǒu]
Serpentis     [sɜ:'pentis] Sniper     ['snaipə] 无线电航标     [wú xiàn diàn háng biāo] Thymion     ['θaimiɔn]
Respectively     [ri'spektivli] 醋酸乙烯酯     [cù suān yǐ xī zhǐ] 家系调查     [jiā xì diào chá] 低脂牛奶     [dī zhī niú nǎi]
Zoolith     ['zəuəliθ] 苯二醛     [běn èr quán] Rasping     ['rɑ:spiŋ] Oversensitive     ['əuvə'sensitiv]
阳极退火箱     [yáng jí tuì huǒ xiāng] Nucleate     ['nju:klieit;'nju:kliˌeit] Reshaping     [ri:'ʃeipiŋ] Fetor     ['fi:tə, 'fi:tɔ:]
Liquor     ['likə] Intelligent     [in'telidʒənt] Stress     [stres] Evening     ['i:vniŋ]
Prostitution     [ˌprɔsti'tju:ʃən] Nightgown     ['naitˌgaun] Espnoic     ['espnɔik] Caledonia     [ˌkæli'dəunjə]
Constitutional     [ˌkɔnsti'tju:ʃənəl] Esse     ['esi] 抗吞噬素     [kàng tūn shì sù] Stylistics     [stai'listiks]
An     [æn] 泵摆锤     [bèng bǎi chuí] Senator     ['senətə] Ribband     ['ribænd]
    [rùn] 预旋叶片     [yù xuán yè piàn] 伸缩式风钻     [shēn suō shì fēng zuàn] 纤维脂肪瘤     [xiān wéi zhī fáng liú]
    [yì] Formation     [fɔ:'meiʃən] Lysine     ['laisi:n] Caribees     [kæribi:z]
Woken     ['wəukn] Lock     [lɔk] Minette     [mi'net] Feeling     ['fi:liŋ]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>