Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Sanitaryware     ['sænitəriwɛə] Nemesis     [ni'misis] Epictetus     [ˌepik'ti:təs] Jerking     [dʒə:kiŋ]
Underpart     ['ʌndəpɑ:t] Epitope     ['epitəup;'epiˌtəup] 漏斗     [lòu dǒu] Defoamer     [di:'fəumə(r)]
Intercom     ['intəkɔm] Luwian     ['lu:iən] Riffleman     ['riflmən] 洗车机     [xǐ chē jī]
Unliterary     [ʌn'litərəri] 心包造口术     [xīn bāo zào kǒu shù] Micturition     [ˌmiktʃə'riʃən] Microphotograph     [ˌmaikrə'fəutəgrɑ:f;ˌmaikrə'fəutəˌgrɑ:f]
Cofferdam     ['kɔfədæm] Periplasm     ['periplæzəm;'perəˌplæzəm] Homeotherms     ['həmiəθə:mz] Choked     [tʃəukt]
Solidarism     ['sɔlidərizəm] Levogyrate     [.livə'dʒaiəeit] 磷光摄影学     [lín guāng shè yǐng xué] Monolatry     [mə'nɔlətri]
Polyoicous     [pɔli'ɔikəs] Dextrinoid     ['dekstrinɔid] Expedition     [ˌekspi'diʃən] Cerin     ['serin]
Transsonic     [træns'sɔnik] Goalpost     ['gəulpəust;'gəulˌpəust] Palmetto     [pæl'metəu] Thigh     [θai]
Fortissimo     [fɔ:'tisiməu;fɔ:'tisəˌməu] Gallatin     ['gælətin] Eleatic     [.eli'ætik] Circumlocution     ['sə:kəmlə'kju:ʃən;ˌsə:kəmləu'kju:ʃən]
Nyctalgia     [nik'tældʒiə] Gamma     ['gæmə] Ulminium     ['ju:lminiəm] Toringo     [tə'riŋgəu]
Norroy     ['nɔrɔi] Pentol     ['pentɔl] Unauthentic     ['ʌnɔ:'θentik;ˌʌnɔ:'θɛntik] Fluidity     [flu(:)'iditi]
蜘蛛蟹亚科     [zhī zhū xiè yà kē] Geotextile     ['dʒiəutekstail] Socks     [sɑks] Disbelief     [ˌdisbi'li:f;ˌdisbə'li:f]
Isobutyrate     [aisəu'bju:tireit] 倒刺     [dào cì] Thereout     [ðɛə'aut] Tripura     ['tripʊrə, -pə-]
Proteide     ['prəutiaid;'prəutiˌaid] Embarrassing     [im'bærəsiŋ] Supremely     [su'pri:mli] Unhealthy     [ʌn'helθi]
Persephone     [pə:'sefəni] 锡青铜     [xī qīng tóng] Notwithstand     ['nɔtwiðstænd] Pegola     ['pegɔlə]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>