Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
裂齿目     [liè chǐ mù] Trouble     ['trʌbl] Motive     ['məutiv] Velate     ['vi:leit, -lit]
Madhouse     ['mædhaʊs]     [jǔ] Numerator     ['nju:məreitə] We     [wi:; wi]
Achromatization     [ə.krəumətai'zeiʃən] Naproxen     [nə'prɔksin;nə'prɔksən] Admirer     [əd'maiərə(r)] Cotree     ['kəutri:]
Proestrus     [prəu'estrəs] Alibi     ['æliˌbai] Stablish     ['stæbliʃ] Ingersoll     ['iŋgəsɔl]
干馏器     [gān liú qì] Fader     ['feidə] Pregeological     ['pri:dʒiə'lɔdʒikəl] 前所未有     [qián suǒ wèi yǒu]
乖巧     [guāi qiǎo] Akka     [ʌ'kɔ] 呜呼     [wū hū] Gravitation     [ˌgrævi'teiʃən;ˌgrævə'teiʃən]
Megastar     ['megəsta:] Undergraduate     [ˌʌndə'grædjuit] Hop     [hɔp] Custodian     [kʌs'təudjən]
Koh     [kəu] Myositis     [ˌmaiəu'saitis] Syndicated     ['sindikeitid] Viscous     ['viskəs]
Hokkaido     [hɔ'kaidəu] Confession     [kən'feʃən] Pericline     ['periˌklain] Tacker     ['tækə]
Micah     ['maikə] 整定卡规     [zhěng dìng kǎ guī] Nasalisation     [neizlə'zeiʃən] Foremost     ['fɔ:məust]
Liparite     ['lipəˌrait]     [zhì] Upset(Ting)     [ʌp'set] Joggler     ['dʒɔglə]
Considerately     [kən'sidəritli] Activation     [ˌækti'veiʃən;ˌæktə'veiʃən] Tabasco     [tə'bæskəu] Desirable     [di'zaiərəbl]
Catenate     ['kætineit;'kætəˌneit] Cracksman     ['kræksmən] 旅游     [lǚ yóu] Chocolite     ['tʃɔkəlait]
Antilles     [æn'tili:z] Virl     [vɜ:l] Skoob     [sku:b] 法硼钙石     [fǎ péng gài shí]
Extensor     [iks'tensə] Gibraltar     [dʒi'brɔ:ltə] Help     [help] Unmarried     ['ʌn'mærid]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>