Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
航空合金     [háng kōng hé jīn] 下喙状骨     [xià huì zhuàng gǔ] 双门齿目     [shuāng mén chǐ mù] 异白氨酸     [yì bái ān suān]
配子发生     [pèi zǐ fā shēng] 光电分离     [guāng diàn fēn lí] 喝酒宴乐     [hē jiǔ yàn lè] 解题插接板     [jiě tí chā jiē bǎn]
胃压力计     [wèi yā lì jì] 铁肺     [tiě fèi] Phasic     ['feizik] Stalin     ['stɑ:lin]
Mahout     [mə'haut] Crabber     ['kræbə(r)] Vascar     ['væskɑ:(r)] Veering     ['viəriŋ;'viriŋ]
Leukin     ['lju:kin] Platy     ['pleiti] Comol     ['kɔməl] Clunis     ['klu:niz]
Noust     [naʊst,nu:st] Sexine     ['seksain] Armband     ['ɑ:mˌbænd] Heater     ['hi:tə]
Assyria     [ə'siriə] Kechua     ['ketʃwə] Fisherman     ['fiʃəmən] Masson     ['mæsn]
Satin     ['sætin] 铁酸锌     [tiě suān xīn] Sudex     ['sʌdeks] Kiganol     ['kigənɔl]
Ninon     ['ni:nɔn;'ni:ˌnɔn] Nerval     ['nə:vəl] Kikuyu     [ki'ku:ju:] Trancor     ['trænkɔ:]
Uterine     ['ju:tərin] Enology     [i:'nɔlədʒi] Vigia     [vi'dʒi:ə] Stagger     ['stægə]
Watch     [wɔtʃ] Escrow     [es'krəu] Inturn     ['intɜ:n] 引晶技术     [yǐn jīng jì shù]
骨化过度     [gǔ huà guò dù] 季铵反应     [jì ǎn fǎn yìng] 海胆色素     [hǎi dǎn sè sù] 关于新闻     [guān yú xīn wén]
砷化铬     [shēn huà gè] 四足类     [sì zú lèi] 铬酸锰     [gè suān měng] 标形     [biāo xíng]
巨口     [jù kǒu] 佛教     [fó jiào] 枢机     [shū jī] 耳房     [ěr fáng]
内衬拱     [nèi chèn gǒng] 腱骨化     [jiàn gǔ huà] 乳房瘤     [rǔ fáng liú] 盛装     [shèng zhuāng]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>