Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
微波炉     [wēi bō lú] 成膜物     [chéng mó wù] 报喜钟     [bào xǐ zhōng] 报雨器     [bào yǔ qì]
摇摆症     [yáo bǎi zhèng] 杂分散     [zá fēn sàn] 氟美松     [fú měi sōng] Advertiser     ['ædvəˌtaizə]
滑膜瘤     [huá mó liú] 澳地利     [ào dì lì] Senna     ['senə] 烟褐色     [yān hè sè]
Ina     ['ainə] Neozone     ['ni:əuzəun] 电变色     [diàn biàn sè] 单相思     [dān xiāng sī]
后幽管     [hòu yōu guǎn] 吖啶酚     [ā dìng fēn] Grex     [greks] 含藻岩     [hán zǎo yán]
吲羟酸     [yǐn qiǎng suān] Poulterer     ['pəultərə] 吸气计     [xī qì jì] Traditionalize     [trə'diʃənəlaiz;trə'diʃənəˌlaiz]
增威严     [zēng wēi yán] 大隅石     [dà yú shí] 年轻人     [nián qīng rén] 异肌型     [yì jī xíng]
Consistency     [kən'sistənsi] 修补术     [xiū bǔ shù] 凸形底     [tū xíng dǐ] 动脉刀     [dòng mài dāo]
北美杨     [běi měi yáng] Gibel     ['dʒibl] Stink     [stiŋk] Wilno     ['vi:lnɔ:]
Motorcade     ['məutəkeid;'məutəˌkeid] Destination     [ˌdesti'neiʃən] Puddler     ['pʌdlə] Newsflash     ['nuz'flæʃ]
Emiction     [i'mikʃən] Spilling     ['spiliŋ] Blindness     ['blaindnis] Cormel     ['kɔ:ml]
Stuffy     ['stʌfi] Grippe     [grip, gri:p] 有机玻璃     [yǒu jī bō li] Wame     [weim]
Jut     [dʒʌt] Creolin     ['kri:əlin] Mustee     [mʌs'ti:, 'mʌsti:] Assume     [ə'sju:m]
Scepter     ['septə;'sɛptɚ] Nereid     ['niəriid] Stirk     [stə:k] Pipewort     ['paipwə:t]
Reviviscence     [ˌrevi'visns;ˌrevi'visəns] Pars     [pɑ:z] Ickle     ['ikl] Saltire     ['sæltaiə]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>