Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Paraophoron     [ˌpærə'ɔfərən] Pershing     ['pə:ʃiŋ] Banshee     [bæn'ʃi:] Photography     [fə'tɔgrəfi]
Ondograph     ['ɔndəgrɑ:f] Cyborg     ['saibɔ:g] Martinal     ['mɑ:tinəl] Simon     ['saimən]
Fibrilla     [fai'brilə] Verbascine     ['və:bəsi:n] Piccolo     [' pikələu] Quagmire     ['kwægmaiə;'kwægˌmaiə]
截煤粉     [jié méi fěn] Tungstyl     ['tʌŋstil] Unipara     [ju:'nipərə] 欠载运行     [qiàn zài yùn xíng]
Cyanoethylate     [saiənəu'eθileit] Yacht     [jɔt] 常务副部长     [cháng wù fù bù zhǎng] Subornative     [sə'bɔ:nətiv]
Enolic     [i:'nɔlik] 六级     [liù jí] Tripolite     ['tripəˌlait] Hankering     ['hæŋkəriŋ]
Happen     ['hæpən] Cavetto     [kə'vetəu] Columbous     [kə'lʌmbəs] Edna     ['ednə]
Stalloy     ['stælɔi] Skillfully     ['skilfuli] Pretergite     [pri:tədʒait] Keats     [ki:ts]
同位旋     [tóng wèi xuán] 三氯二苯脲     [sān lǜ èr běn niào] 外阴切开术     [wài yīn qiē kāi shù] 恢复期疗法     [huī fù qī liáo fǎ]
朦脱石土壤     [méng tuō shí tǔ rǎng] 进样法     [jìn yàng fǎ] 乳郁阻     [rǔ yù zǔ] 似团粒     [sì tuán lì]
宏符号     [hóng fú hào] 网衣目     [wǎng yī mù] 成心细胞     [chéng xīn xì bāo] 任其自然     [rèn qí zì rán]
Amazonia     [ˌæmə'zəuniə] 正铁辉石     [zhèng tiě huī shí] 牛郎织女     [niú láng zhī nǚ] 神色不动     [shén sè bù dòng]
表情不能     [biǎo qíng bù néng] Carbonitrile     [kɑ:bəu'naitrail]     [shì]     [liù, liú]
心田     [xīn tián] Mohist     ['məʊist] Margaux     [mɑ:r'gəʊ] Plush     [plʌʃ]
Sinuolate     ['sinjuəlit] Dinornis     [dai'nɔ:nis] Hopping     ['hɔpiŋ] Germinative     ['dʒə:mə.neitiv]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>