Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
编成音乐剧     [biān chéng yīn yuè jù] 修改权口令     [xiū gǎi quán kǒu lìng] 基质镜质体     [jī zhì jìng zhì tǐ] 去甲那可丁     [qù jiǎ nà kě dīng]
吸气测量计     [xī qì cè liáng jì] 预先稳定化     [yù xiān wěn dìng huà] 以战争恫吓     [yǐ zhàn zhēng dòng hè] 静电复印本     [jìng diàn fù yìn běn]
Wittite     ['witait] 坏疽抗毒素     [huài jū kàng dú sù] 磺基甜菜碱     [huáng jī tián cài jiǎn] 用壕沟围绕     [yòng háo gōu wéi rào]
以航空邮递     [yǐ háng kōng yóu dì] 铁镍铝合金     [tiě niè lǚ hé jīn] 二溴化苯胂     [èr xiù huà běn shèn] 不老长寿药     [bù lǎo cháng shòu yào]
不纯蛋白石     [bù chún dàn bái shí] 感应同步器     [gǎn yìng tóng bù qì] 反饥饿游行     [fǎn jī è yóu xíng] 网格海绵科     [wǎng gé hǎi mián kē]
苯基化作用     [běn jī huà zuò yòng] 手榴弹信管     [shǒu liú dàn xìn guǎn] 市场营销学     [shì chǎng yíng xiāo xué] Gaile     [geil]
All-Night     [;'ɔl'nɚit] Ghana     ['gɑ:nə] Orphean     [ɔ:'fi(:)ən] Dijon     ['di:ʒɔ:ŋ]
Retrochoir     ['ri:trəu.kwaiə] Harslet     ['hɑ:slit] 兰花香精     [lán huā xiāng jīng] Pilsner     ['pilznə]
Enslave     [in'sleiv] Briefly     ['bri:fli] Sitting     ['sitiŋ] Binocular     [bi'nɔkjulə;bi'nɔkjələ]
Urinoir     ['ju:ri:'nwɑ:r] Vaticinate     [væ'tisineit;və'tisəˌneit] Doubly     ['dʌbli] Gleety     ['gli:ti]
Encash     [in'kæʃ] Ulnar     ['ʌlnə] Cottonade     [kɔtə'neid] Daring     ['dɛəriŋ]
Huddle     ['hʌdl] Earthen     ['ə:θən] Galax     ['geilæks] Piceous     ['pisiəs]
Squeak     [skwi:k] Witen     ['waitən] Unhorse     ['ʌn'hɔ:s;ʌn'hɔ:s] Mitch     [mitʃ]
Undersize     ['ʌndəsaiz] Climber     ['klaimə] Ideal     [ai'diəl] 几何动力学     [jǐ hé dòng lì xué]
水洗箱     [shuǐ xǐ xiāng] 拟合曲线     [nǐ hé qū xiàn] Rhenish     ['ri:niʃ, 'ren-] 回转椭圆体     [huí zhuǎn tuǒ yuán tǐ]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>