Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Remtal     ['remtəl] Amber     ['æmbə] Homosexuality     [-'æliti] Undertake     [ˌʌndə'teik]
Canasta     [kə'næstə] Immense     [i'mens] Never     ['nevə] Comparatively     [kəm'pærətivli]
韧带成形术     [rèn dài chéng xíng shù] Noontide     ['nu:nˌtaid] Crusher     ['krʌʃə] Apologize     [ə'pɔlədʒaiz]
Flock     [flɔk] Thus     [ðʌs] Permanent     ['pə:mənənt] 拔刀相助     [bá dāo xiāng zhù]
一丝不挂     [yī sī bù guà] 甲基胍     [jiǎ jī guā] Photocell     ['fəutəsel;'fəutəˌsel] Jonson     ['dʒɔnsn]
Dual     ['dju(:)əl] Chopin     ['ʃəupæn] 佛事     [fó shì] Melanesia     [ˌmelə'ni:zjə]
Yarn     [jɑ:n] Yep     [jep] 叹词     [tàn cí] 老成持重     [lǎo chéng chí zhòng]
Keenly     ['ki:nli] Kelantan     [kə'læntæn] Cento     ['sentəu] Pallite     ['pælait]
Compete     [kəm'pi:t] Graphoscope     ['græfə.skəup] 氨渗漏试验     [ān shèn lòu shì yàn] 上锁作动筒     [shàng suǒ zuò dòng tǒng]
Thigh     [θai] Shuffle     ['ʃʌfl] Kipper     ['kipə] Rebuttal     [ri'bʌtl;ri'bʌtəl]
Line     [lain] Lehua     [lei'hu:ɑ:;li'hu:ɑ:] 铸版工人     [zhù bǎn gōng rén] Ter     [tə:]
不均质系数     [bù jūn zhì xì shù] 苯酰甲酸     [běn xiān jiǎ suān] Absorbent     [əb'sɔ:bənt] Ingrain     [in'grein]
Perpetuity     [ˌpəpi'tjuiti] Shoofly     ['ʃu:ˌflai] Starry     ['stɑ:ri] Comate     [kəu'meit]
Faction     ['fækʃən] Geanticlinal     [dʒi.ænti'klainl] 大惑不解     [dà huò bù jiě] Trunkback     ['trʌŋkbæk]
Befall     [bi'fɔ:l] Heap     [hi:p] Dam     [dæm] Subdued     [səb'dju:d]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>