Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
自给电池     [zì jǐ diàn chí] 耳病性眩晕     [ěr bìng xìng xuàn yūn] 男性     [nán xìng] 抗疥螨剂     [kàng jiè mǎn jì]
特技     [tè jì] 病原     [bìng yuán] 红豆树碱     [hóng dòu shù jiǎn] 肿块     [zhǒng kuài]
磺胺氯哒嗪     [huáng àn lǜ dā qín] 七鳃鳗科     [qī sāi mán kē] 杂质     [zá zhì]     [lú]
Homeotypic     [ˌhəumiə'tipik] Neanic     [ni'ænik] Tantalous     ['tæntələs] Hypomorph     ['haipəmɔ:f]
Pallet     ['pælit] Boise     ['bɔizi] Garrett     ['gærət] Buxom     ['bʌksəm]
Flyleaf     ['flaili:f] Hinnie     ['hini] Daunt     [dɔ:nt] Sanjak     ['sændʒæk]
Crammed     [kræmd] Confidant     [ˌkɔnfi'dænt] Blue-Sky     ['blu:'skai] Mustard     ['mʌstəd]
Hydrophytic     [ˌhaidrə'fitik] Muticate     ['mju:tikeit] Shipper     ['ʃipə] Injun     ['indʒən]
Extrajudicial     [ˌekstrədʒu:'diʃəl] Heine     ['hainə] Keister     ['ki:stə(r)] Chasten     ['tʃeisn]
Musical     ['mju:zikəl] Misty     ['misti] Zamak     ['zæmək] Sultana     [sʌl'tɑ:nə]
Euralite     ['ju:rəlait] Segment     ['segmənt] 基性异性石     [jī xìng yì xìng shí] 松木     [sōng mù]
Cropt     [krɔpt] Quieter     ['kwaiətə] Orosin     ['ɔrəsin] Guard     [gɑ:d]
Niyon     ['naijɔn] Revelry     ['revlri;'revəlri] 忙人     [máng rén] 行书     [xíng shū]
桃金娘目     [táo jīn niáng mù] 胰岛素治疗     [yí dǎo sù zhì liáo] 去女性化     [qù nǚ xìng huà]     [zhōng]
凉粉     [liáng fěn] 中型细菌     [zhōng xíng xì jūn] 博大     [bó dà]     [jiǎn]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>