Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Oleuropeen     [əuli'jurəpiin] Secretaire     [sekri'teə(r)] 边沿     [biān yán] Sphericity     [sfe'risiti]
贵妇人     [guì fù rén] Normative     ['nɔ:mətiv] Nocturnal     [nɔk'tə:nəl] Nomocracy     [nəu'mɔkrəsi]
焦亚硫酸盐     [jiāo yà liú suān yán] Nectarous     [nek'tɛərəs] Citrinin     ['sitrinin] Sigmatron     ['sigmətrɔn]
Gift     [gift] Militarism     ['militərizəm] 排尿恐怖症     [pái niào kǒng bù zhèng] Unhemmed     ['ʌn'hemd]
Isoscope     ['aisəuskəup] Nationally     ['næʃənəli] Antistatic     [ˌænti'stætik;ˌænti'stætik] Admittedly     [əd'mitidli]
Individual     [ˌindi'vidjuəl] Sharp     [ʃɑ:p] Terminalina     [ˌtə:mə'neilinə] Dopamine     ['dəupəˌmi:n]
外倾     [wài qīng] Industrial     [in'dʌstriəl] Hyperbolic     [haipə'bɔlik;ˌhaipə'bɔlik] 纯振动跃迁     [chún zhèn dòng yuè qiān]
Hyperbaria     [haipə'bɑ:riə] Hypophoria     [.haipə'fəuriə] Hypobarism     [.haipə'bærizəm] 醌型化合物     [kūn xíng huà hé wù]
Hypobiosis     [haipəu'baiəsis] Hyperbaric     [ˌhaipə'bærik] Epigynous     [i'pidʒinəs;i'pidʒənəs] Hypodermic     [ˌhaipəu'də:mik]
Seam     [si:m] Hypophasic     [haipəu'feizik] Notional     ['nəuʃənəl] 消灭纳粹化     [xiāo miè nà cuì huà]
Gradable     ['greidəbəl] Gazpacho     [gɑ:z'pɑ:tʃəu] Brocaded     [brəu'keidid] Genotype     ['dʒenəutaip;'dʒenəuˌtaip]
Gasogene     ['gæsə.dʒin] Volatile     ['vɔlətail;'vɔlətəl] 罂粟白粉病     [yīng sù bái fěn bìng] Vicarage     ['vikəridʒ]
Vascular     ['væskjulə;'væskjələ] Volitant     ['vɔlitənt] Validate     ['vælideit] 群组死亡率     [qún zǔ sǐ wáng lǜ]
Overplay     [ˌəuvə'plei] Quinsy     ['kwinzi] Overflux     ['əuvə'flʌks] Uroscopy     [ju'rɔskəpi]
小量     [xiǎo liàng] 簇轮虫亚目     [cù lún chóng yà mù] 强人所难     [qiǎng rén suǒ nán] Isobaric     [aisəu'bærik;aisə'bærik]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259240 条   60条/页
<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>