Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Geta     ['getə, -ɑ:] Downbound     ['daunbaund] Homozygous     [.həumə'zaigəs] Longdrawn     ['lɔŋ'drɔ:n]
Neurohormone     [.njuə.nurəu'hɔ:məun] Cloze     [kləuz] Debility     [di'biliti] Toweling     ['tauəliŋ]
Hiking     ['haikiŋ] Plunge     [plʌndʒ] Kaka     ['kɑ:kə] Hydrodrill     ['haidrədril]
Organification     [ɔ:gænifi'keiʃən] Nucleolated     [nju:'kli:əleitid] Superstructure     ['sju:pəˌstrʌktʃə;'su:pəˌstrʌktʃə] Yorcastan     ['jɔ:kəstæn]
Septilateral     [.septə'lætərəl] Intuitivism     [in'tju:ətivizəm] Katharevousa     [.kɑ:θɑ:'revu:sɑ:] Synchrometer     [siŋ'krɔmitə]
Korfball     ['kɔ:f'bɔ:l] Claretian     [klə'ri:ʃən] Loadometer     [ləu'dɔmitə] 小短指畸形     [xiǎo duǎn zhǐ jī xíng]
漆树     [qī shù] 漏勺     [lòu sháo] Hempel     ['hempel] Vestry     ['vestri]
Paraceisian     [pærə'selsiən] Strikeover     ['straik.əuvə] 湿老成土     [shī lǎo chéng tǔ] 溶浸剂     [róng jìn jì]
滞后功率     [zhì hòu gōng lǜ] Isocandela     [aisəukæn'di:lə] 滞留度     [zhì liú dù] 混合制粒机     [hùn hé zhì lì jī]
清扫     [qīng sǎo] 清炉     [qīng lú] 清还证明书     [qīng huán zhèng míng shū] 渗析液     [shèn xī yè]
渗流器     [shèn liú qì] 渗透压调节     [shèn tòu yā tiáo jié] 温雨图     [wēn yǔ tú] 游水     [yóu shuǐ]
游泳     [yóu yǒng] Cacodoxy     ['kækə.dɔksi] 游船     [yóu chuán] 湿喷砂     [shī pēn shā]
主流派人士     [zhǔ liú pài rén shì] 法学     [fǎ xué] 液态     [yè tài] 涵义     [hán yì]
淀粉水解     [diàn fěn shuǐ jiě] 淬水     [cuì shuǐ] 混交林     [hùn jiāo lín] 混凝土     [hùn níng tǔ]
Liquidate     ['likwideit;'likwiˌdeit] Hygeia     [hai'dʒi:ə] Musicology     [ˌmju:zi'kɔlədʒi] Cannizzarite     [kænə'zærait]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>