Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
土壤缺氮     [tǔ rǎng quē dàn] 水生生物学     [shuǐ shēng shēng wù xué] 大泛滥平原     [dà fàn làn píng yuán] 使留下伤痕     [shǐ liú xià shāng hén]
拒服兵役者     [jù fú bīng yì zhě] 发动机啸声     [fā dòng jī xiào shēng] 输尿管囊肿     [shū niào guǎn náng zhǒng] 电视接收管     [diàn shì jiē shōu guǎn]
轻易地胜过     [qīng yì de shèng guò] 浆细胞增多     [jiāng xì bāo zēng duō] Pretty     ['priti] Tabby     ['tæbi]
Hogshead     ['hɔgzhed] Wannabee     ['wɑnəbi] Midmost     ['midməust;'midˌməust] 贝司吉他     [bèi sī jí tā]
Nonacid     ['nɔn'æsid] Shant     [ʃænt] Canis     ['keinis] Hosel     ['həuzmən;'həuzəl]
Clepe     [kli:p] Zayin     ['zɑ:jin,'zaiən] Niddamycin     [niddai'maisin] Peaceable     ['pi:səbl]
Jivaro     ['hi:vɑ:rəu] Pyrene     ['pairi:n] 胁变观察器     [xié biàn guān chá qì] Penrose     ['penrəuz]
Teresa     [tə'ri:zə] Kynix     ['kiniks] Sorva     ['sɔ:və] Paddle     ['pædl]
Molybdate     [mə'libdeit] Baghdad     ['bægdæd] Uranide     ['juərənaid;'jurəˌnaid] Gonoph     ['gɔnəf]
Sanify     ['sænifai] Facilitation     [fəˌsili'teiʃən] Brandon     ['brændən] Carpi     ['kɑ:pai]
Dumpish     ['dʌmpiʃ] Gamboge     [gæm'bu:ʒ;gæm'bəudʒ] Agave     [ə'geiv] Homing     ['həumiŋ]
衍射测微器     [yǎn shè cè wēi qì] 肾石切除术     [shèn shí qiē chú shù] 肉桂酸苄酯     [ròu guì suān biàn zhǐ] 大气碳酸计     [dà qì tàn suān jì]
环氧化作用     [huán yǎng huà zuò yòng] 结肠切开术     [jié cháng qiē kāi shù] 整骨疗法家     [zhěng gǔ liáo fǎ jiā] 牌戏之一种     [pái xì zhī yī zhǒng]
热轧硅钢板     [rè zhá guī gāng bǎn] 中毒性皮病     [zhòng dú xìng pí bìng] 鸦片瘾者     [yā piàn yǐn zhě] German     ['dʒə:mən]
湍流层顶     [tuān liú céng dǐng] Lolongate     ['lɔləngeit] 乙酰肼     [yǐ xiān jǐng] 三氯乙酰     [sān lǜ yǐ xiān]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>