Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
球形角膜     [qiú xíng jiǎo mó]     [táng] 艰难地前进     [jiān nán dì qián jìn] 倾心     [qīng xīn]
移动式吊车     [yí dòng shì diào chē] 商人的     [shāng rén de] 套格子花纹     [tào gé zi huā wén] Marang     ['mɑ:rɑ:ŋ]
自恃     [zì shì] 生面     [shēng miàn] 电钻     [diàn zuàn] 白石英     [bái shí yīng]
Zounds     [zaundz]     [zhēng, qīng] 自给电池     [zì jǐ diàn chí] 耳病性眩晕     [ěr bìng xìng xuàn yūn]
男性     [nán xìng] 抗疥螨剂     [kàng jiè mǎn jì] 特技     [tè jì] 病原     [bìng yuán]
红豆树碱     [hóng dòu shù jiǎn] 肿块     [zhǒng kuài] 磺胺氯哒嗪     [huáng àn lǜ dā qín] 七鳃鳗科     [qī sāi mán kē]
杂质     [zá zhì]     [lú] Homeotypic     [ˌhəumiə'tipik] Neanic     [ni'ænik]
Tantalous     ['tæntələs] Hypomorph     ['haipəmɔ:f] Pallet     ['pælit] Boise     ['bɔizi]
Garrett     ['gærət] Buxom     ['bʌksəm] Flyleaf     ['flaili:f] Hinnie     ['hini]
Daunt     [dɔ:nt] Sanjak     ['sændʒæk] Crammed     [kræmd] Confidant     [ˌkɔnfi'dænt]
Blue-Sky     ['blu:'skai] Mustard     ['mʌstəd] Hydrophytic     [ˌhaidrə'fitik] Muticate     ['mju:tikeit]
Shipper     ['ʃipə] Injun     ['indʒən] Extrajudicial     [ˌekstrədʒu:'diʃəl] Heine     ['hainə]
Keister     ['ki:stə(r)] Chasten     ['tʃeisn] Musical     ['mju:zikəl] Misty     ['misti]
Zamak     ['zæmək] Sultana     [sʌl'tɑ:nə] Euralite     ['ju:rəlait] Segment     ['segmənt]
基性异性石     [jī xìng yì xìng shí] 松木     [sōng mù] Cropt     [krɔpt] Quieter     ['kwaiətə]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>