Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Determined     [di'tə:mind] Electropositive     [iˌlektrəu'pɔzətiv;iˌlektrə'pɔzətiv] 超级狗     [chāo jí gǒu] Serpentis     [sɜ:'pentis]
Sniper     ['snaipə] 无线电航标     [wú xiàn diàn háng biāo] Thymion     ['θaimiɔn] Respectively     [ri'spektivli]
醋酸乙烯酯     [cù suān yǐ xī zhǐ] 家系调查     [jiā xì diào chá] 低脂牛奶     [dī zhī niú nǎi] Zoolith     ['zəuəliθ]
苯二醛     [běn èr quán] Rasping     ['rɑ:spiŋ] Oversensitive     ['əuvə'sensitiv] 阳极退火箱     [yáng jí tuì huǒ xiāng]
Nucleate     ['nju:klieit;'nju:kliˌeit] Reshaping     [ri:'ʃeipiŋ] Fetor     ['fi:tə, 'fi:tɔ:] Liquor     ['likə]
Intelligent     [in'telidʒənt] Stress     [stres] Evening     ['i:vniŋ] Prostitution     [ˌprɔsti'tju:ʃən]
Nightgown     ['naitˌgaun] Espnoic     ['espnɔik] Caledonia     [ˌkæli'dəunjə] Constitutional     [ˌkɔnsti'tju:ʃənəl]
Esse     ['esi] 抗吞噬素     [kàng tūn shì sù] Stylistics     [stai'listiks] An     [æn]
泵摆锤     [bèng bǎi chuí] Senator     ['senətə] Ribband     ['ribænd]     [rùn]
预旋叶片     [yù xuán yè piàn] 伸缩式风钻     [shēn suō shì fēng zuàn] 纤维脂肪瘤     [xiān wéi zhī fáng liú]     [yì]
Formation     [fɔ:'meiʃən] Lysine     ['laisi:n] Caribees     [kæribi:z] Woken     ['wəukn]
Lock     [lɔk] Minette     [mi'net] Feeling     ['fi:liŋ] Trivialize     ['triviəlaiz;'triviəlˌaiz]
Transitron     ['trænsitrɔn] Hup     [hʌp] Softener     ['sɔfnə;'sɔfənə] Rugbeian     [rʌg'bi(:)ən]
Oceania     [ˌəuʃi'einiə] 权威性     [quán wēi xìng] Invitation     [ˌinvi'teiʃən] Morin     ['mɔ:rin]
Palladian     [pə'leidjən] Democracy     [di'mɔkrəsi] 徘徊街头     [pái huái jiē tóu] 特刊     [tè kān]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>