Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Bowdleriser     ['baudləraizə] Carinimurate     [kærini'mjuəreit] 放映片头     [fàng yìng piàn tóu] Termini     ['tə:minai]
Sorely     ['sɔ:li] Heteratisine     [hetərə'tisi:n] Misinterpretation     [.misin.tə:pri'teiʃən] Caren     ['kærən]
Following     ['fɔləuiŋ] Calculator     ['kælkjuleitə] Radius     ['reidjəs] Hollandas     ['hɔlədəs]
Fostering     ['fɔ:stəiŋ] 槽车     [cáo chē] Especial     [is'peʃəl] Sot     [sɔt]
Unstinted     [ʌn'stintid] Neurosurgery     [ˌnjuərəu'sə:dʒəri;ˌnjurəu'sə:dʒəri] Epaulement     [e'pɔ:lmənt] Sagamore     ['sægəmɔ:;'sægəˌməur]
Mycotoxin     [ˌmaikəu'tɔksən] Tonneau     ['tɔnəu] Fertilization     [ˌfə:tilai'zeiʃən;ˌfə:tələ'zeiʃən] Pragmatic     [præg'mætik]
Nucleophile     ['nju:kli:ə.fail] 大年     [dà nián] Irresolute     [i'rezəlu:t] Miscellany     [mi'seləni]
Sincipital     [sin'sipitl;sin'sipətəl] Cyanomycin     [saiənə'maisin] Heraklion     [hi'rækliən] Chordotonal     [.kɔ:də'təunəl]
Yate     [jeit] Iran     [i'rɑ:n] Weser     ['veizə(r)] Unobligated     [ʌn'ɔbligeitid]
Pithead     ['pithed] Ninon     ['ni:nɔn;'ni:ˌnɔn] Sandwort     ['sænd.wə:t] Polywater     [pɔli'wɔ:tə;ˌpɔli'wɔ:tə]
Maleta     [mə'leitə] Fluctuant     ['flʌktʃuənt] Epeirid     [i'pairid] Actinomycin     [.æktinəu'maisin]
南北     [nán běi] Revised     [ri'vaizd] Kilnman     ['kilnmən] Organ     ['ɔ:gən]
Mafite     ['mæfait] Kalicrete     ['kælikri:t] Smote     [sməut] Matico     [mə'ti:kəu]
Waterloo     [ˌwɔ:tə'lu:] Undone     ['ʌn'dʌn] Otorhinolaryngology     [Array] Yinchuan     ['jin'tʃuæn]
Nondelay     ['nɔndi'lei] Telegraph     ['teligrɑ:f] Injure     ['indʒə] Uropepsin     [juərəu'pepsin]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>