Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
避繁就简     [bì fán jiù jiǎn] Piezoelectrics     [paii:zəui'lektriks] 正棱锥     [zhèng léng zhuī] 氟桂嗪     [fú guì qín]
阻尼延迟器     [zǔ ní yán chí qì] 全景分析器     [quán jǐng fēn xī qì] 父亲或母亲     [fù qin huò mǔ qīn] 助声箱     [zhù shēng xiāng]
Mistold     [mis'təuld] 捐税     [juān shuì] 苏木酮     [sū mù tóng] 科尼亚斯阶     [kē ní yà sī jiē]
木雕箱     [mù diāo xiāng] 租用     [zū yòng] 氯化砷     [lǜ huà shēn] 英语词汇     [yīng yǔ cí huì]
细胞素     [xì bāo sù] 增量     [zēng liàng] 时号自记仪     [shí hào zì jì yí] 不可区分性     [bù kě qū fēn xìng]
木香内酯     [mù xiāng nèi zhǐ] 点击这里     [diǎn jī zhè lǐ] 苦参碱     [kǔ shēn jiǎn] 汽提器     [qì tí qì]
线圈盘     [xiàn quān pán] 乙酰乙酸盐     [yǐ xiān yǐ suān yán] 盐酸哌唑嗪     [yán suān pài zuò qín] 春黄菊定     [chūn huáng jú dìng]
早期肺结核     [zǎo qī fèi jié hé] 亚硝基苯胺     [yà xiāo jī běn àn] Restiff     ['restif] 就任     [jiù rèn]
带锯主锯     [dài jù zhǔ jù] 修理螺纹     [xiū lǐ luó wén] Styloprocts     ['stailəprɔkts] 网状伪足     [wǎng zhuàng wěi zú]
硫化     [liú huà] 指南     [zhǐ nán] 晶状体突出     [jīng zhuàng tǐ tū chū] Tachogenerator     ['tækə'dʒenəreitə]
Ponton     ['pɔntɔn] Sextyping     ['seks'taipiŋ] 生物检测     [shēng wù jiǎn cè] 辛哌苯丙酮     [xīn pài běn bǐng tóng]
鸟核糖苷     [niǎo hé táng gān] 萜烯     [tiē xī] 乳腺充盈     [rǔ xiàn chōng yíng] 胸腺溶解     [xiōng xiàn róng jiě]
可固化     [kě gù huà] 底吹法     [dǐ chuī fǎ] 下部     [xià bù] 警察所     [jǐng chá suǒ]
    [zhuó, zuó] 翻口面盆     [fān kǒu miàn pén] 毛果芸香定     [máo guǒ yún xiāng dìng] 耐摩擦牢度     [nài mó cā láo dù]
Horme     ['hɔ:mi] 乙苯福林     [yǐ běn fú lín] Tripartizan     [traipɑ:ti'zæn] 暂封牙胶条     [zàn fēng yá jiāo tiáo]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259241 条   60条/页
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>