Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
Epitopic     ['epitɔpik] Belly     ['beli] Innholder     ['in.həuldə] Dill     [dil]
Unshirkable     [ʌn'ʃə:kəbl;ʌn'ʃə:kəbəl] Interlude     ['intə(:)ˌlu:d, -lju:d] Eptitude     ['eptitju:d] Mondayish     ['mʌndiiʃ]
Candicidin     [kændi'saidin] Kinamycin     [kainə'maisin] Hypothenuse     [hai'pɔθəˌnju:s] Sapote     [sæ'pəuti:]
Hydrosilation     [ˌhaidrəsi'leiʃən] Nightingale     ['naitiŋˌgeil] Tangent     ['tændʒənt] Afrikaner     [ˌæfri'kɑ:nə]
Gloeospore     [gliəu'spɔ:] Epoptic     [e'pɔptik] 烯丙基苯     [xī bǐng jī běn] Fluflene     ['flʌflin]
边带均衡     [biān dài jūn héng] Advantageously     [ˌædvən'teidʒəsli] Urochrome     ['jurə.krəum] Retrospective     [ˌretrə'spektiv]
Chert     [tʃə:t] Knallgas     ['nælgæs] Handkerchief     ['hæŋkətʃi:f] Hormone     ['hɔ:məun]
Frunze     ['frunze] Meca     ['mekə] Manhattanize     [mæn'hætənaiz] Baghdad     ['bægdæd]
Jawline     ['dʒɔ:ˌlain] Monkish     ['mʌŋkiʃ] Tabebuia     [tæbi'bu:jə] 小枝状饰物     [xiǎo zhī zhuàng shì wù]
面团辊轧机     [miàn tuán gǔn yà jī] 百叶式照明     [bǎi yè shì zhào míng] 台架架设     [tái jià jià shè] 变胶状构造     [biàn jiāo zhuàng gòu zào]
皮带堆矿机     [pí dài duī kuàng jī] Isodiapher     [aisəu'daiəfə] 耐暑     [nài shǔ] 离子半径比     [lí zǐ bàn jìng bǐ]
Hallway     ['hɔ:lwei] Reflate     [ri'fleit] Uselessly     ['ju:slisli] Foxer     ['fɔksə]
Coumaphos     ['ku:məfɔs] Artistic     [ɑ:'tistik] Gauchesco     [gau'tʃeskəu] Gaultherin     [gɔ:l'θiərin]
Zingaro     ['ziŋgərəu] Vanguard     ['vængɑ:d;'vænˌgɑ:d] Prospero     ['prɔspərəʊ] Nadel     ['nædl]
Nigerian     [nai'dʒiəriən] Licentious     [lai'senʃəs] Japheth     ['dʒeifeθ] Plateresque     [.plætə'esk]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>