Loading
Welcome   HOME
Logo power
WebXml Asp.net Web services
查词(翻译)历史
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
搜索开头:  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     全部
前凝血激酶     [qián níng xuè jī méi] 拒绝做某事     [jù jué zuò mǒu shì] 细菌分类学     [xì jūn fēn lèi xué] 皮下切开术     [pí xià qiē kāi shù]
够忍得住地     [gòu rěn de zhù dì] 光纤胃窥镜     [guāng xiān wèi kuī jìng] Loder     ['ləudə] Muzak     ['mju:zæk]
Cannel     ['kænl] Colisan     ['kəulisən] 低语     [dī yǔ] 哀求而求得     [āi qiú ér qiú dé]
苏必利尔湖     [sū bì lì ěr hú] 存入保证金     [cún rù bǎo zhèng jīn] 外生性骨疣     [wài shēng xìng gǔ yóu] Ribbet     ['ribit]
Zernike     ['zə:nikə] Oestrus     ['i:strəs] Caline     [kə'lain] Rigger     ['rigə]
Vertex     ['və:teks] Glyders     ['glidəs] Rikisha     ['rikʃɔ:] Monox     ['mɔnɔks]
Ripplet     ['riplit] Melanous     ['melənəs] Moorage     ['muəridʒ] Typed     [taipt]
Estuarine     ['estʃuə.rin] Refined     [ri'faind] Naphthene     ['næfθi:n] Toward     [tə'wɔ:d]
Marsh     [mɑ:ʃ] Gozitan     ['gəʊzətən] Podex     ['pɔdeks] Plait     [plæt]
Winesap     ['wainsæp] Megila     ['megilə] Pavin     ['pævin] Bible     ['baibl]
Hemipteran     [hi'miptərən] Karol     ['kærəl] Trull     [trʌl] Fogey     ['fəugi]
Debility     [di'biliti] Pongo     ['pɔŋgəu] Fanwise     ['fænwaiz] Parents     ['pɛərənts]
Oxide     ['ɔksaid]     [diāo] Minute     [mai'nju:t] 自动精压     [zì dòng jīng yā]
乳酸亚铁     [rǔ suān yà tiě] Spencerian     [spen'siəriən] Filmdom     ['filmdəm] Thales     ['θeili:z]
Metate     [mə'tɑ:ti, mei'tɑ:tei] Mirabel     ['mirəbel] Fungitoxic     [fʌndʒi'tɔksik] Marron     [mɑ:'rʊŋ]
查词(翻译)历史共计:4321 页   259238 条   60条/页
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>